REGULAMIN

Ośrodka Wypoczynkowego DANEK Henryk Dankowski w Ustroniu Morskim, ul. Bolesława Chrobrego 17


 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Domki i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe, a doba hotelowa rozpoczyna się  o godz. 14.00 a  kończy się  o godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Po przybyciu do naszego Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem.
 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej ceny w dniu przyjazdu oraz z wniesionymi opłatami dodatkowymi przy dokonywaniu meldunku.
 5. Do ceny pobytu wynikającego z cennika należy uiścić dodatkowe opłaty meldunkowe, które nie były wcześniej naliczane min. opłaty miejscowej pobieranej i przekazywanej na konto Gminy, opłaty za dodatkowe osoby w domku lub pokoju.
 6. Wykonanie usługi polega na udostępnieniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 7. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i następnie odbierze klucze.
 8. Wynajmujący nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.
 9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.
 15. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 16. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 17. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej),
  • takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 18. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 19. Osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka tylko i wyłącznie  po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego  Jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
 20. Zezwolenie na pobyt zwierząt, w tym psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierząt, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Psy należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 21. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp. Parking jest  bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 23. Pobyt dzieci na placu zabaw i terenie zielonym dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów.
 24. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub internetu itp.
 25. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00 i przed 7.00 należy zgłosić ten fakt personelowi Ośrodka.
 26. W przypadku rezygnacji z usługi przed planowanym przyjazdem, kwota zadatku wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
  W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia.
 27. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych bez zgody personelu Ośrodka. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 16.
 28. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 16.
 29. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w pojemnikach na śmieci znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
 30. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 31. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  – na stronie internetowej danek.net.pl
  – w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.
 32. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Ośrodka i obowiązuje od dnia 1.01.2018 r.
 33. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.